Algemene verkoopvoorwaarden

Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door ons uitdrukkelijk aangenomen worden.

 • Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanneming van onze voorwaarden door de klant in en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.
 • De overeengekomen leveringstermijn geldt slechts voor goederen uit voorraad leverbaar. In alle gevallen geldt de leveringstermijn slechts als indicatie en is niet bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geĆ«erbiedigd worden.
 • De verkoper is gerechtigd deellevering te doen.
 • Behoudens tegenstrijdige contractuele beschikkingen, zijn onze facturen te Mechelen contant betaalbaar binnen de 30 dagen na factuur datum, mits acceptatie door onze kredietafdeling. Cheques, wissels of andere middelen van betaling zijn steeds betaalbaar te Mechelen en brengen geen schuldvernieuwing voort.
 • De overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na onze goedkeuring. Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om onze factuur te innen noch om een geldige kwitantie te geven.
 • Om geldig te zijn moet elke klacht neergelegd worden binnen de 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven, zo niet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd.
 • Het verzenden van de factuur geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm. Bij wanbetaling zal het nog verschuldigd saldo van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling in eenmaal en onmiddellijk opeisbaar worden en een intrest afwerpen van 1% per maand
 • In afwijking van art. 1583 BW blijft Arco Information NV eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en/of intresten en/of forfaitaire vergoeding. Hierbij geeft de koper aan de verkoper opdracht van alle sommen die derden aan de eerstgenoemde nog verschuldigd zijn. De koper ontslaat de verkoper van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.
 • Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal ontslaat hem niet van hun toepassing.
 • Als verkoper wordt verstaan Arco Information NV, als koper de klant.
 • Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Mechelen voor zowel nationale als internationale transacties.
 • Wij willen er de nadruk op leggen dat bij een eventuele uitvoer van producten en documentatie van Amerikaanse oorsprong de bepalingen van het US Departement of Commerce opgevolgd moeten worden.